ગુજરાતી માતૃભાષા અંગે લોકો જાગૃત કરવા માટે જાગૃતિ કાર્યક્રમો યોજવામાં જોડાયા છે.

ગુજરાત માતૃભાષા અંગે લોકોમાં જાગૃતિ કેળવાય તેવા ઉદેશ્ય સાથે